GEOGRAFIA

ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE

Teoria powstania świata
Budowa Wszechświata (galaktyki,
gwiazdozbiory, gwiazdy, planety)
Układ Słoneczny, planety i ich ruch
Ruchy Ziemi i ich konsekwencje

Kształt i rozmiary Ziemi, kierunki, współrzędne geograficzne
Mapy – kartografia
Systemy Informacji Geograficznej GIS

BUDOWA I DZIEJE ZIEMI

Budowa wnętrza Ziemi
Geologiczne dzieje Ziemi
Tektonika płyt litosfery
Geologiczne procesy wewnętrzne
i zewnętrzne

Zlodowacenia w Polsce

Sfery powłoki ziemskiej i ich wzajemne oddziaływanie
Litosferaukształtowanie poziome
i pionowe
Hydrosfera – wody morskie i śródlądowe
Atmosfera – klimat
Pedosfera – gleby
Biosfera – roślinność, zwierzęta, człowiek

Podział terytorialny
Demografia
Rolnictwo
Przemysł
Handel zagraniczny 
Komunikacja – transport i łączność
Turystyka 
Ochrona środowiska

Organizacje międzynarodowe
Konflikty międzynarodowe

GEOGRAFIA
ŚWIATA

 

GEOGRAFIA
EUROPY

 

GEOGRAFIA
POLSKI