Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

SŁOWNIK HISTORYCZNY

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|R|S|Ś|T|U|V|W|Z

immunitet
incompatibilia
indygenat
inkorporacja
interregnum
interrex
inwestytura

immunitet – w średniowieczu przywilej nadawany przez władcę świeckim i duchownym feudałom, na mocy którego uzyskiwali oni prawo pobierania różnych świadczeń, podatków dawniej płaconych na rzecz władcy (i. gospodarczy) lub prawo sądzenia ludności zamieszkującej dobra do nich należące (i. sądowy); w Polsce i. rozpowszechniały się – w dobrach kościelnych od XII w., w dobrach świeckich od XIII w.

incompatibilia – w dawnej Polsce zakaz łącznego sprawowania kilku wysokich urzędów przez jedną osobę; zasada i. dotyczyła szczególnie łączenia urzędów administracyjnych z sędziowskimi

indygenat – uzyskanie szlachectwa polskiego przez cudzoziemca; początkowo i. nadawany był przez króla, od 1641 r. przez sejm walny

inkorporacja – wcielenie, przyłączenie, włączenie do jakiejś całości (np. terytorium do państwa)

interregnum – patrz: bezkrólewie

interrex – osoba zastępująca króla w czasie bezkrólewia; w Polsce od 1572 r. godność i. powierzano z urzędu prymasowi

inwestytura – w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr kościelnych, traktowanych jako lenno, interpretowano jako dowód wyższości władzy świeckiej nad duchowną, po wyborze na papieża Grzegorza VII (1073) stało się to przedmiotem ostrego sporu między cesarstwem a papiestwem (tzw. spór o i.); papież, który traktował i. jako ingerencję władców świeckich w wewnętrzne sprawy Kościoła i chęć podporządkowania duchowieństwa, stanął w obronie uniwersalizmu papieskiego i niezależności Kościoła; spór o i. toczył się przez wiele lat i zakończył się dopiero w 1122 r. (za pontyfikatu Kaliksta II) podpisaniem kompromisowego konkordatu wormackiego; do podobnych sporów, choć o mniejszym natężeniu, dochodziło również w innych państwach, w Polsce spór o i. Kościół wygrał na początku XIII w.

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia